Tổng kết quý 3 năm 2016 & Định hướng chiến lược kinh doanh năm 2017

Một số hình ảnh hoạt động của tập thể nhân viên Viphavet, Olmix Asialand tại Intourco Vũng Tàu từ ngày 5 đến ngày 8 năm 2016.