Hiệu quả của ZACTRAN® (Gamithromycin tiêm) chống lại bệnh đường hô hấp trên heo trong thí nghiệm trong trại ở Nhật

Giới thiệu

Bênh đường hô hấp trên heo là một yếu tố phức tạp bao gồm nhiều tác nhân gây bệnh như: A. pleuropneumoniae (App), H. parasuis and P. multocida (Pm). Những tác nhân này thường kết hợp với nhau để tăng mức độ trầm trọng của bệnh và thời gian tác động. Kiểm soát các tác nhân gây bệnh là việc quan trọng trong quản lý sức khỏe đàn heo.

Phương pháp và cách thức tiến hành

Nghiên cứu này được bố trí ở 2 trại có heo được biết heo bị bệnh hô hấp do App và Pm. Mỗi nhóm được thực hiện dựa vào những dấu hiệu lâm sàng bệnh đường hô hấp cùng với mổ khám bệnh tích và phân lập có những tác nhân gây bệnh ở phổi của 5 con heo mỗi nhóm.

Sáu mươi ba con heo 2 -3 tháng tuổi chưa chích bất kỳ vaccine nào về bệnh đường hô hấp hay điều trị bằng loại thuốc nào sẽ được chọn làm thí nghiệm ngày 0 (D0). ở mỗi nhóm nghiên cứu, heo được lựa chọn cùng nhóm với những dấu hiệu lâm sàng của bệnh SRD sử dụng điểm lâm sàng cho tình trạng bệnh, ho, điều kiện sức khỏe, bỏ ăn và theo dõi nhiệt độ trực tràng. Heo có những dấu hiệu lâm sàng và nhiệt độ tối thiểu là 39,5oC được đưa vào nghiên cứu.

Lựa chọn từng đợt cứ mỗi 3 con để điều trị với tỉ lệ 2:1 tương ứng ZACTRAN (6mg/Kg) : Advocin.

Ở ngày đầu tiên:

  • Zactran được sử dụng để tiêm bắp với liều 6 mg / Kg thể trọng.
  • Advocin đuwọc điều trị 3 ngày liên tục bằng cách tiêm bắp với liều 1.25mg/kg thể trọng hay tùy thuộc vào điêm lâm sàng đến ngày 14.

Các chỉ số cải thiện lâm sàng được ghi nhận từ ngày 0 đến ngày 7.

Kết quả

Không có sự bất thường nào về sức khỏe liên quan đến triệu chứng bệnh hô hấp được ghi nhận ở nhóm heo được điều trị bằng ZACTRAN. Không có phản ứng cục bộ nào xảy ra đối với nhóm được điều trị bằng ZACTRAN.

Tỷ lệ heo được hồi phục ở ngày thứ 7 của nhóm điều trị bằng ZACTRAN 1 mũi là 81% so sánh với tỷ lệ hồi phục là 71% của nhóm điều trị bằng Advocin 3 mũi tiêm. Kết quả này kết luận hiệu quả điều trị của ZACTRAN là tương đương hoặc tốt hơn Advocin.

Figure 1

Figure 1. Tỷ lệ hồi phục của heo đến ngày thứ 14 của nhóm điều trị bằng ZACTRAN và nhóm điều trị bằng Advocin.

Figure 2

Figure 2. Tỷ lệ hồi phục của heo ở ngày thứ 7 của nhóm điều trị bằng ZACTRAN và nhóm điều trị bằng Advocin.

Kết luận

Dưới điều kiện của thí nghiệm này, điều trị bằng ZACTRAN 1 mũi với liều 6 mg/Kg đã được chứng minh là hiệu quả cho lần đầu trong bệnh SRD với kết quả hồi phục là 83% ở ngày thứ 7.

 


Y. Kondo1, N. Nakanishi2, Y. Wakui1, A. Richard-Mazet3, G. Kinoshita1, P. Jeannin3. 1MERIAL Japan Limited, Tokyo, 2Kyodoken Institute, Kyoto, Japan, 3MERIAL S.A.S., Lyon, France