user

Kỹ thuật

QUẢN LÝ THỜI KỲ CAI SỮA Ở HEO CON

Cai sữa là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của heo. Trong hầu hết các trại chăn nuôi công nghiệp, heo con thường được cai sữa trong khoảng từ 21 đến 28 ngày tuổi nhưng...