user

Tin tức

BỆNH HÔ HẤP MYCO PLASMA VÀ DỊCH TẢ TRÊN GIA SÚC TẠI BÌNH ĐỊNH

Vào ngày 18/09/2014 Công ty Việt Pháp Quốc Tế đã tổ chức hội thảo Bệnh hô hấp Myco plasma và dịch tả trên gia súc tại Bình Định