user

Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG BỆNH TRÊN CHÓ

TUỔI (TUẦN)TIÊM PHÒNG
BẮT BUỘC
TIÊM PHÒNG
KHÔNG BẮT BUỘC
CÁC LOẠI VẮC XIN
6• Distemper,• Parainfluenza 
 • Adenovirus 2,• Live Coronavirus 
 • ParvovirusLepto không khuyến cáoRecombitek C6/CV (DAPPi-Cv)
   Eurican DHPPi2
9• Distemper• Live Coronavirus 
 • Adenovirus 2,• BordetellaRecombitek C6/CV (DAPPi-Cv)
 • Parvovirus Euricann DHPPi2 L
 • Parainfluenza  
 • Leptospirosis  
12• Distemper• Live Coronavirus 
 • Adenovirus 2• BordetellaRecombitek C6/CV (DAPPi-Cv)
 • Parvovirus Eurican DHPPi2 L
 • Parainfluenza, Eurican LDHPPi2 LR
 • Leptospirosis Eurican CHPLR
 • Rabies Rabisin (Rabies)
15-16• Parvovirus Primodog

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG BỆNH TRÊN MÈO

TUỔI (TUẦN)TIÊM PHÒNG
BẮT BUỘC
TIÊM PHÒNG
KHÔNG BẮT BUỘC
LOẠI VẮC XIN
6• Rhinotracheitis (Herpesvirus)• Chlamydophila LeucorifelinPurevax Feline 3 (RCP)
 • Calicivirus  
 • Panleucopenia  
 9 • Rhinotracheitis (Herpesvirus) • ChlamydophilaLeucorifelinPurevax Feline 3 (RCP)
 • Calicivirus• FeLV Purevax RCChP-FeLv
 • Panleucopenia  
 12 Hàng năm• Rhinotracheitis (Herpesvirus) • ChlamydophilaLeucorifelinPurevax Feline 3 (RCP)
 • Calicivirus • FeLV Purevax RCChP-FeLv
 • Panleucopenia  Rabisin
15• Rhinotracheitis (Herpesvirus) • Chlamydophila LeucorifelinPurevax Feline 3 (RCP)
 • Calicivirus • FeLV Purevax RCChP-FeLv
 • Panleucopenia  Rabisin