user

VIPHA.LAB - PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN DIVA qPCR ĐỂ PHÂN BIỆT BỆNH M. SYNOVIAE (MSH VACCINE) VÀ M. GALLISEPTICUM (TS-11 VACCINE) VÀ CHỦNG THỰC ĐỊA

Mycoplasma synoviae (MS) và Mycoplasma gallisepticum (MG) là hai tác nhân quan trọng gây nên hội chứng hô hấp phức hợp trên gia cầm (CCRD). CCRD là một vấn đề lớn của ngành chăn nuôi gia cầm và gây thiệt hại lớn về năng suất và làm gia tăng chi phí thuốc thú y.

Chủng ngừa Vaxsafe MG (chủng TS-11) và Vaxsafe MS (chủng MSH) là một giải pháp hiệu quả nhất để kiểm soát bệnh do MG và MS.

Đánh giá hiệu quả của chương trình chủng ngừa Vaxsafe MG/Vaxsafe MS có thể dựa trên chỉ tiêu năng suất và xét nghiệm phi lâm sàng. Kỹ thuật Diva-qPCR để phân biệt chủng MG/MS vaccine và chủng MG/MS thực địa là một công cụ quan trọng để giám sát sự thành công của chương trình chủng ngừa vaccine và đã được thực hiện thành công đầu tiên tại Việt Nam bởi Viphalab từ tháng 4/2021.

DIVA-qPCR (Differentiating Infected from Vaccinated Animals assay) là kỹ thuật phân biệt DNA MG (chủng t-11/t-304 vaccine) và MS (chủng MSH vaccine) với MG và MS thực địa. Phản ứng dựa trên nguyên lý vừa sử dụng Tapman probe phát hiện DNA chuyên biệt, vừa sử dụng một probe đặc hiệu khác khóa các trình tự của các chủng còn lại.

Phương pháp lấy mẫu

Sau khi chủng ngừa vaccine Vaxsafe MG và Vaxsafe MS 6 tuần, thực hiện lấy mẫu như sau:

  • Lấy mẫu swab hầu họng, khí quản, niêm mạc mắt: 1 tăm bông vô trùng ngoáy 1 con cho vào 1 ống đựng PBS hoặc cho vào vòng tròn FTA card.
  • Mỗi chuồng 8 con và làm DIVA-qPCR MG/MS

Thời gian trả kết quả: 5 ngày từ ngày nhận mẫu.