user

TỔNG KẾT QUÝ 3 NĂM 2016 & ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2017

Một số hình ảnh hoạt động của tập thể nhân viên Viphavet, Olmix Asialand tại Intourco Vũng Tàu từ ngày 5 đến ngày 8 năm 2016.